Update ประกาศผลการพิจารณาผลงานวิจัยการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2559 “Thailand 4.0 : ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก”

pr-copy-3

ผลการพิจารณาผลงานวิจัยการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2559

“Thailand 4.0 : ผลิตผลคหกรรมศาสตร์สู่ตลาดโลก”

<<<<<<<<Download>>>>>>>> 

Blog Attachment

Leave us a Comment