พิธีเปิดกิจกรรมอบรมอาหารไทยให้กับนักศึกษาจาก College of Hotel & Tourism Management YOUNGSAN UNIVERSITY สาธารณรัฐเกาหลี

15

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีการการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมอาหารไทย โดยการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมให้กับนักศึกษาจำนวน 12 ราย จาก College of Hotel & Tourism Management YOUNGSAN UNIVERSITY สาธารณรัฐเกาหลี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment