ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ

Tiranus

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

Tiranus

Leave us a Comment