กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา

(1)

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 โรงเรียนการเรือน จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการบรรยายถึงความสำคัญและบทบาทของนักศึกษาที่มีต่อการประกันคุณภาพ และร่วมทำ workshop เขียนโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (โดยอาศัย PDCA) ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้อง Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์

Leave us a Comment