โครงการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก (การปรุงอาหารโดยใช้เทคนิค Modern chef รุ่น1)

IMG_1995

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานวิจัย        ครัวไทยสู่ตลาดโลก โครงการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก                ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรม ในกิจกรรมที่ 2      การปรุงอาหารโดยใช้เทคนิค Modern chef รุ่น1  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชนม์               ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง การประเมินคุณภาพประสาทสัมผัสสำหรับเชฟ (Sensory for Chefs)  ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร1 ชั้น 2 ห้อง 207 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 09.00-16.00 น. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560

Blog Attachment

Leave us a Comment