โรงเรียนการเรือนจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ

(4)

โรงเรียนการเรือนจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment