โรงเรียนการเรือน จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรโรงเรียนการเรือน กิจกรรมที่ 3 เสวนาเรื่องการสร้างผลงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรม

(4)

โรงเรียนการเรือน จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรโรงเรียนการเรือน กิจกรรมที่ 3 เสวนาเรื่องการสร้างผลงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา และคุณบุญอนันต์ ศักดิ์บุญญารัตน์ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างผลงานวิจัยด้านอาหาร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment