จากทฤษฎีสู่การนำไปใช้ในงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

(6)

เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนการเรือน จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรโรงเรียนการเรือน
กิจกรรมที่ ๑ : เสวนาเรื่องการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส : จากทฤษฎีสู่การนำไปใช้ในงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment