อาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นอาสาสมัครช่วยงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(1)

อาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นอาสาสมัครช่วยงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อนำคณะฑูตานุฑูต พร้อมคู่สมรสเยี่ยมชมโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ของมูลนิธิชัยพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งอาจารย์และนักเรียน ได้ปฏิบัติงานเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำด้านอาหารและโภชนาการแก่ผู้ประกอบอาหารจากชุมชน รวมทั้งเตรียมความพร้อม ให้บริการเสริ์ฟอาหารและเครื่องดื่ม ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

Leave us a Comment