โครงการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก (การปรุงอาหารโดยใช้เทคนิค Modern chef รุ่น2)

IMG_3858

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานวิจัย ครัวไทยสู่ตลาดโลก โครงการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรม ในกิจกรรมที่ 2 การปรุงอาหารโดยใช้เทคนิค Modern chef รุ่น2  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรช  กระแสอินทร์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ในธุรกิจอาหาร เวลา 09.00-12.00 น.และ เชฟประชัน วงษ์อุทัยพันธุ์  Executive Chef โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ บรรยายเรื่อง ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 2 ห้อง 211 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

« 1 of 2 »

Leave us a Comment