โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของครูผู้สอน วิทยากร และนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนการเรือน สำนักกิจการพิเศษ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของครูผู้สอน วิทยากร และนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยจัดให้มีการประกวดและอบรมในแต่ละสาขาอาชีพ อาทิเช่น สาขาวิชาแฟชั่นสิ่งทอ และเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม วิทยากรได้แก่ ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ ผศ.นุจิรา รัศมีไพบูลย์ และ ผศ.ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่างคอมพิวเตอร์ วิทยากรได้แก่ ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยากรได้แก่ อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา อาจารย์ณัจยา เมฆราวี อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ สาขาวิชาเบเกอรี่ วิทยากรได้แก่ อาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา อาจารย์นคร แซ่สี และทีมงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สาขาวิชาตัดผมบุรุษ และเสริมสวยแต่งหน้า วิทยากรได้แก่ อาจารย์ชัยพร สุดสวาท อาจารย์ต่วนรุสดี กูหะยี อาจารย์ณัฏฐวี พินทิพย์ คุณอเนกวิทย์ อนิวัติ คุณเสกสรร สุสมบูรณ์ และคุณชานนท์ โชตะนา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 5 »

Leave us a Comment