ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักกิจการพิเศษ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนการเรือนได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักกิจการพิเศษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน และ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อทำข้อตกลงในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

Leave us a Comment