ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนการเรือน จัดอบรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประกาย จิโรจน์กุล เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment