ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(1)

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เข้าตรวจสอบการสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ครัวแบ่งอาหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยปีงบประมาณ 2560 ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบสภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนทั้งด้านกายภาพและคุณภาพอาหารพร้อมจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกสังกัดและสถานศึกษาในพื้นที่ โดยมี เจ้าหน้าที่งานอนามัยและสุขาภิบาล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

Leave us a Comment