ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน และผู้ทรงคุณวุฒิ 2560

20727945_1526171207421916_2800674524907552276_n

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ธาระวานิช ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง และที่ปรึกษาโรงเรียนการเรือน คือ เชฟวิลเมนท์ ลีออง วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559 และรับฟังคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุส้ิต

Leave us a Comment