กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

1

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 – 17.30 น. โรงเรียนการเรือนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบบูรณาการ : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ของโรงเรียนการเรือน รวมทั้งนักศึกษาจะได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตร การประกันคุณภาพ และแนวทางการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในแบบสวนดุสิต ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment