โรงเรียนการเรือน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

(45)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โรงเรียนการเรือนกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น เจ้าหน้าที่สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

« 1 of 2 »

Leave us a Comment