เลี้ยงเกษียณอายุราชการของ ผศ. ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ

21766589_1625966477426976_686683477324341213_n

โรงเรียนการเรือนได้จัดเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ ผศ. ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือนเข้าร่วม ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ภัตตาคารเมธาวลัย ศรแดง

Leave us a Comment