การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัย ในโครงการการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

  1. โครงการ การประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560
  2. กำหนดการ
  3. แบบแจ้งความประสงค์เสนอผลงานวิจัย 2560
  4. แบบลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ ปี 60
  5. ขยายระยะเวลาดำเนินการ
Blog Attachment