โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา (สาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟจาก Club Med)

1507617533_2

No Images found.

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดี โรงเรียนการเรือน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ Club Med จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการประกอบอาหารและเบเกอรี่นานาชาติ รวมทั้งแนะนำแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่อาชีพด้านการประกอบอาหารโดย Chef ผู้เชี่ยวชาญจาก Club Med สาธิตและแนะนำเทคนิคการประกอบอาหารและเบเกอรี่ ในรายการต่างๆ ดังนี้ Chinese Menu: Baked Prawn with Cheese, Butter & Garlic, Baked Crab Shell Stuff with Crab Meat By Mr. Cheah Kee KHIANG. Korean Menu: Deep fey Pork Ribs with Sweet Soy Sauce, Dried Seaweed with Stream rice and Vegetable By Mr.Kwangil CHOI. Japanese Menu: Salmon Press Sushi and Chirashi Variety Sushi By Mr.Tsutomu KONISHI. Pastry Menu: Sea Salt, caramel and Milk chocolate Tart and Deconstructed Mont Blance By Mr.Ketut ARTAWAN.

Leave us a Comment