ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2559

DSC_1277

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 โรงเรียนการเรือนกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

« 1 of 2 »

Leave us a Comment