โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

22815336_1347817012011193_4556656569439592205_n

เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน ได้จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลน เนื่องจากป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศน์ที่ประกอบด้วยสังคมพืชและสัตว์หลากชนิดที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามหาศาลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ โดยมีคุณอุเทน เจือไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 76 คน ประกอบด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 5 คน และนักศึกษาสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการกำหนดอาหารและการประกอบอาหาร จำนวน 71 คน

Blog Attachment

Leave us a Comment