การประกวดวิจิตรตระการงานแกะสลักผักและผลไม้เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ 9 ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประชาสัมพันธ์ การประกวดแกะสลัก

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม

การประกวดวิจิตรตระการงานแกะสลักผักและผลไม้เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ 9ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  1. เกณฑ์การประกวดวิจิตรตระการงานแกะสลักผักและผลไม้เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ 9
  2. ใบสมัครการประกวดวิจิตรตระการงานแกะสลักผักและผลไม้เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ 9
  3. ใบสมัครการประกวดวิจิตรตระการงานแกะสลักผักและผลไม้เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ 9 (word)
Blog Attachment

Leave us a Comment