รับสมัครนักศึกษาใหม่ 61

การคัดเลือนศ.เข้าระบบกลาง

 ใกล้เวลาปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ Portfolio แลัวนะ (2 ต.ค.-24 พ.ย. 60)
 โรงเรียนการเรือนเปิดรับสมัครรอบ Portfolio จำนวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ และ วิทยาเขตสุพรรณบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
 หากสมัครไม่ทันรอบ Portfolio เรายังมีอีก 3 รอบนะคะ คือ รอบ Quota (2 ม.ค.-5 เม.ย. 61) รอบรับตรงร่วม (9-13 พ.ค. 61) และรอบ Adimission (6-18 มิ.ย. 61) ซึ่งจะเปิดรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (กรุงเทพฯ ศูนย์ตรัง และศูนย์ลำปาง) เพิ่มเติมจากรอบ Portfolio
คลิ๊กดูเลยที่ http://entrance.dusit.ac.th/TCAS
หรือ โทร. 0 2423 9482-3

Leave us a Comment