ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน พฤศจิกายน 2560

DSC_1192

ในวันท่ี่ 9 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 10 โดยมีวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ และโครงการตลาดนัดผลงานนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment