โครงการเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์ เรียนรู้ขนมไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย

23755327_1590878577637201_1356171263814236541_n

ในวันที่ 17 พ.ย. 60 หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์ เรียนรู้ขนมไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เพื่อต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 จำนวน 70 ท่าน โดยมี ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง ประธานหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร เป็นประธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมประกอบขนมไทย ได้แก่ ขนมเรไร และ ขนมตะโก๋ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธ์ศักดิ์ และอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร เป็นผู้สอน และมีนักศึกษาร่วมเป็นผู้ช่วยสอน ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต อาคาร 12 ชั้น 6

« 1 of 2 »
Blog Attachment

Leave us a Comment