โครงการตลาดนัดผลงานนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ตลาดนัด แบบลงข่าว_171128_0077

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนการเรือนได้จัดโครงการตลาดนัดผลงานนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิรมาลย์ บุญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ อาจารย์อัศพงศ์ อุประวรรณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี และ ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิ่ต เป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษา ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 3 »

Leave us a Comment