หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารศึกษาดูงานนอกสถานที่

ดูงานการบินไทย_๑๗๑๑๓๐_0013

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ศรีม่วง ประธานหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 90 คน ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2 แห่ง โดยในช่วงเช้าได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งได้รับเกียรติฟังการบรรยายจากคุณกนกพร อมรวิชิตเวช และ คุณรวิวรรณ มาทอง นักวิชาการโภชนาการ รวมทั้งได้เข้าชมกระบวนการทำงานของฝ่ายผลิต ฝ่ายบริการอาหาร และกระบวนการล้างทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ และในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ครัวการบินไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับเกียรติฟังการบรรยายจากผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ครัวการบินไทย ได้บรรยายเกี่ยวกับต้นกำเนิดการจัดการบริการอาหารบนเครื่องบิน ชนิดของอาหาร ตลอดจนขั้นตอนของการบรรจุอาหารลงภาชนะ และการล้างทำความสะอาด

Leave us a Comment