โครงการการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม”

2018_01_05

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2560 “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การจัดโครงการในครั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยงานประกอบด้วยกิจกรรมบรรยายพิเศษในเรื่อง “แนวโน้มธุรกิจอาหารของประเทศไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรอรรถ ศุภจัตรัส ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานนวัตกรรมการแห่งชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ได้รับเกียรติจาก นางสาวอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญแผนกนโยบายอุตสาหกรรมวิจัย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม มีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านคหกรรมศาสตร์ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ของอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด “นวัตกรรมอาหาร จากงานวิจัย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” และการประกวด “วิจิตรตระการงานแกะสลักผักและผลไม้ เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ ๙” รวมทั้งนิทรรศการแสดงงานด้านคหกรรมศาสตร์ จากสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนิทรรศการจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย อาทิ ครัวสวนดุสิต และ โฮมเบเกอรี่

« 1 of 5 »
Blog Attachment

Leave us a Comment