อบรมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือกับสถาบัน TAFE Queensland (Southbank)

DSC_1173

เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม โรงเรีียนการเรือนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือกับสถาบัน TAFE Queensland (Southbank) โดย Chef Paul และ Chef Brett Lenske เป็นวิทยากรอบรมให้กับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ณ ห้องปฏิบัติการ ICS 41 อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์

Leave us a Comment