โรงเรียนการเรือน จัดอบรมให้ความรู้แก่วิทยาลัยชุมชนตราด

sdu-201

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กระบวนการทำน้ำพริก น้ำแกง น้ำผลไม้ และกระบวนการฆ่าเชื้อบรรจุในถุงรีทอร์ทเพาซ์  ให้กับคณะบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด และแกนนำชุมชนด้านการแปรรูปที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการแปรรูปอาหาร ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารปราโมทย์ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Leave us a Comment