ประกาศ!!! รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านรอบโควต้า (TCAS 61) ในบันทึกของตกลงความร่วมมือโครงการสร้างบุคลากร ด้านการผลิตอาหารสำหรับบริการเครื่องดื่ม ระหว่างบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Slide1

ประกาศ!!! รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านรอบโควต้า (TCAS 61) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในบันทึกของตกลงความร่วมมือโครงการสร้างบุคลากร ด้านการผลิตอาหารสำหรับบริการเครื่องดื่ม ระหว่างบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 21 คน ได้แก่

 1. นางสาววรดา ศัชมาตย์
 2. นายภูวเดช เภารัศมี
 3. นางสาวณัฐกมลณิภา เกยแก้ว
 4. นางสาวรวิภา แสงค้าวงศ์
 5. นายทยากร กุลภัทรเมธา
 6. นางสาวณัฐกมลรัตน์ อึงอำนวยโชค
 7. นางสาวธนภรณ์ วงษ์ไพศาล
 8. นางสาวนันทพร มั่นคง
 9. นายสราวุฒิ บุตรดี
 10. นางสาววรัญญา แสงบุตร
 11. นางสาวหทัยกาญจน์ สุภศร
 12. นางสาวศุภากร วรวัฒนนนท์
 13. นายภาณุภัทร ถมทอง
 14. นายกิตติภัทร มั่งคง
 15. นายศุภณัฐ สุทัศน์
 16. นางสาวปรัชญา สุขภูตานันท์
 17. นางสาวฉันชนก เพชรนัย
 18. นางสาวชุวสิตา ทิพย์สุรน
 19. นางสาวธมลวรรณ พิริยะปัญญา
 20. นายอัครพล กำโชคพานิชย์
 21. นางสาวภัคจิรา ขลังธรรมเนียม

Leave us a Comment