อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรสาธิตและสอนการทำกระทง ณ ประเทศไต้หวัน

12_

เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ดร.สายบังอร ปานพรม และนางสาว รัชวลี พลูกำลัง อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรสาธิตและสอนการทำกระทง จังหวัดสุโขทัย ในงานเทศกาลไทย 2561 (Thai Fest 2018 Taiwan) เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

Leave us a Comment