ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน

DSC_0030

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน พร้อมทั้งรองคณบดี และคณาจารย์โรงเรียนการเรือน เข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช้วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการตรวจติดตามความก้าวหน้าฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์สินี พุทธิทวีศรี และอาจารย์เอกชัย จากศรีพรหม เป็นกรรมการ อาจารย์กันต์กนิษฐ์ จงรัตน์วิทย์ เป็นเลขานุการ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

Leave us a Comment