นำคณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน THAIFEX 2018 เข้าพบอธิการบดี

(1)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน นำคณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร THAIFEX 2018 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2018) ณ Exhibition Hall 8 Impact เมืองทองธานี เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อรายงานผลการแข่งขัน ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย(เดิม)

Leave us a Comment