ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2561

S__17621267

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้ประชุมเพื่อชี้แจ้งและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-10.30 น. ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน

Leave us a Comment