กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Food Stylist

(21)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Food Stylist โดยได้รับเกียรติจากเชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

« 1 of 6 »

Leave us a Comment