โรงเรียนการเรือนเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(28)

สำนักงานโรงเรียนการเรือน สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโครงการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี อาจารย์สุประกิจ ทองดี คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานตรวจประเมินฯ และมี ดร.กรกนก สารภิรมย์ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นายคมพันธ์ เสนทอง การไฟฟ้านครหลวง และนายคมสันต์ จันทรภา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีส่วนร่วมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกๆ สำนักงาน ในการขับเคลื่อนให้การดำเนินการตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี

« 1 of 2 »

Leave us a Comment