โครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน จัดโครงการประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2 โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ 25 ก.ค 2561 การประกวดสำรับขนมไทยตระกูลทอง (ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด) และ วันที่ 26 ก.ค 61 การประกวดการแกะสลักผลไม้เพื่อการรับประทาน

« 1 of 2 »

Leave us a Comment