กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2561

DSC_0057

โรงเรียนการเรือนได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนการเรือน  ปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแนวประกันคุณภาพการศึกษา  โดย อาจารย์จารุณี วิเทศ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, รอบรั้วศูนย์วิทยาศาสตร์, กิจกรรมสันทนาการ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการประกอบอาหาร โดย อาจารย์ปัญจมา ประภาพันธศักดิ์ นักการอาหาร ศูนย์ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้อง Hall 2 และ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment