กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

DSC_0034

โรงเรียนการเรือนได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ของโรงเรียนการเรือน รวมทั้งนักศึกษาจะได้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตร การประกันคุณภาพ และแนวทางการปฏิบัติตนในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในแบบสวนดุสิต ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment