ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

(2)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนการเรือนกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

Leave us a Comment