ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนกันยายน 2561

ประชุมการเรือน20961_180921_0004

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนกันยายน 2561 และในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นันทรักษ์ ได้เกษียนอายุราชการคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือนได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment