ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับประเทศ

20181009_181010_0245_0

เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสำนักงานทั้ง 4 สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับประเทศ โดยสำนักงานทั้ง 5 สำนักงานได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเข้าใจปัญหาอันจะก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน #ร่วมรักโลกไปกับเรา #ลดถุงแก้วหลอดพลาสติก #ลดการใช้โฟม #ลดพลังงาน #SCA_SDU

« 1 of 2 »

Leave us a Comment