คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางวิชาการ

12-10-2018_181012_0009

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณบดี และอาจารย์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment