ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ พฤศจิกายน 2561

ประชุมวิชาการ 8116_181108_0009

นางสาวธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ เรื่องการจัดตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และการจัดเก็บค่าชุดปฏิบัติการและอุปกรณ์ของนักศึกษา รหัส 61 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

« 1 of 7 »

Leave us a Comment