โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

(42)

เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนการเรือน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ในหัวข้อเรื่อง GMP และหัวข้อเรื่อง HACCP โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากบริษัท Vserve Solution จำกัด มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ การจัดอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์และบุคลากรด้านอาหารเข้าร่วมอบรม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

« 1 of 3 »

 

Leave us a Comment