น้องพี่การเรือนร่วมบำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงศาสนา

กิจกรรมที่ 2_181130_0018

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร ได้จัดกิจกรรมที่ 2 น้องพี่การเรือนร่วมบำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงศาสนา ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสร้างจิตสาธารณะ โดยมีอาจารย์จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา เป็นประธานในพิธีและกิจดังกล่าว ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัลสนิทวงศ์

Leave us a Comment