รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ

(1)

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. โรงเรียนการเรือน ร่วมกับสำนักงานทั้ง 4 สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสำนักงานสีเขียวศูนย์วิทยาศาสตร์ (Green Office ศูนย์วิทยาศาสตร์ ) ได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ โดยได้มีคณะกรรมการจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ อาจารย์สุประกิจ ทองดี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล นายพชร ศุภวรรธนะกุล ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวง คุณศรีนวล สุขสด ตัวแทนจากบริษัทไฮโดรเอ็นจิเนียริ่ง ให้เกียรติมาตรวจประเมิน ในการนี้ นางสาวศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ ตัวแทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

« 1 of 2 »

Leave us a Comment