นักศึกษาโรงเรียนการเรือนเข้าแข่งขัน PIM Barista Championship 2018

S__726523918

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมการแข่งขัน PIM Barista Championship 2018 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้ นายอวัชพงษ์ ภู่นิ่ม ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันประเภท Latte Art และ นายสุทธิชัย โฆษิตกิตติวงศ์ ได้รับ Diploma แข่งขันประเภท Barista Creative Championship การแข่งขันจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น L อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน

Leave us a Comment